RGB Javorina O RGB Javorina Prevádzky Reklamné plochy Fotogaléria Kontakty Akcie
Certifikát čistoty a dezinfekcieŠpeciálne zľavy na predajniachMEGA Súťaž s RGB Javorina

MEGA Súťaž s RGB Javorina

NAKÚP NAD 5€ A VYHRAJ ! JE TU MEGA SÚŤAŽ !

STAČÍ KEĎ ZAREGISTRUJEŠ SVOJ NÁKUP A SI V HRE  SUPER CENY AKO KONTAKTNÝ GRIL SAGE, VECNÉ CENY OD PREDAJNÍ A NÁKUPNÉ POUKÁŽKY!

Je to jednoduché. Stačí keď v termíne 21.09.2020 – 19.12.2020 nakúpiš v akejkoľvek predajni RGB Javorina nad 5€, a svoj nákup zaregistruješ.

Svoj nákup môžeš zaregistrovať vyplnením súťažného žrebu, ktorý dostaneš na predajni a tento vhodíš do zlosovacej urny v RGB Javorina, alebo môžeš ísť na sutaz.rgbjavorina.sk a registrovať sa tam, alebo môžeš zaslať súťažnú sms na číslo 0949 29 39 19 v tvare RGBJAVORINA*HODNOTANÁKUPU*EMAIL

Jeden nákup sa dá registrovať vždy len jednou z troch foriem registrácie, uvedených vyššie. Výber formy registrácie je na súťažiacom.

Každý štvrtok žrebujeme štyroch výhercov nákupných poukážok v celkovej hodnote 90€.

Výhercov súťaže uverejníme na facebooku RGB Javorina a na www.rgbjavorina.sk

 

Organizátor súťaže:
RGB Javorina, s.r.o.
Stará Ivanská cesta 1/386
821 04 Bratislava

Prevádzka:

RGB Javorina – Obchodný dom A               RGB Javorina – Obchodný dom B
Trenčianska ulica 2740/70                            Trenčianska ulica 2739/69
915 01 Nové Mesto nad Váhom                    915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

 

 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže "Mega súťaž s RGB Javorina"

(ďalej len ,,Pravidlá súťaže“)

               

Tieto Pravidlá súťaže stanovujú podmienky pre účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej aj len ,,Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Organizátor súťaže a jej pôsobnosť

1.Spotrebiteľská súťaž s názvom „Mega súťaž s RGB Javorina“ (ďalej len ako „spotrebiteľská súťaž“ alebo aj „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná  spoločnosťou RGB Javorina, s. r. o., so sídlom Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 48 051 471, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 102541/B (ďalej len ako „Organizátor“ alebo „RGB Javorina“).

2.Pôsobnosť spotrebiteľskej súťaže je určená výhradne na územie Slovenskej republiky.

3.Termín začatia súťaže je 21.9.2020 a termín ukončenia je 19.12.2020

 

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky spôsobilá na právne úkony(ďalej len „Účastník“) odfotením a zaslaním pokladničného dokladu, v súlade s Pravidlami súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov Organizátora.

 

Pravidlá súťaže

1.Podmienkou zapojenia sa do súťaže je nákup nad 5€ s DPH, v akejkoľvek prevádzke Obchodného centra RGB Javorina, na adrese: Trenčianska ulica 2740/70 (Obchodný dom A) a Trenčianska ulica 2739/69 (Obchodný dom B), 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej len ,,OC RGB Javorina“).

Zákazník má pri nákupe nad 5€ možnosť vybrať si z troch ponúkaných foriem registrácie. K jednému nákupu je možné priradiť len jeden druh registrácie. Ktorú formu registrácie si zákazník zvolí, je na ňom.

Zvoliť si môže registráciu cez súťažný žreb, ktorý dostane pri svojom nákupe od obsluhy predajne v ktorej nakupuje, tento vypíše a vhodí do zlosovacej urny, ktorú nájde pri každom z našich dvoch objektov RGB Javorina. Druhý spôsob registrácie je prostredníctvom webovej stránky súťaže sutaz.rgbjavorina.sk., alebo zvolí tretí spôsob a to možnosť registrácie formou zaslania súťažnej sms na telefónne číslo 0949 29 39 19 v tvare RGBJAVORINA*HODNOTANÁKUPU*EMAIL, príklad: RGBJAVORINA*5€*vzorovyemail@gmail.com  Pri jednom nákupe sa môžete zaregistrovať iba jedným spôsobom. Zákazník má možnosť svoj nákup zaregistrovať iba jednou z troch vyššie uvedených možností. Poskytnutie kontaktných údajov je nevyhnutné pre zapojenia Účastníka do súťaže.

 1. Účastník je povinný ponechať si pokladničný blok z daného nákupu, pretože v prípade výhry, bude vyzvaný k jeho predloženiu.
 2. V prípade, ak Účastník nedoručí Organizátorovi pokladničný blok najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania Organizátorom, stráca nárok na výhru.
 3. Platnosť výhry je 1 mesiac od vyžrebovania výhercov. V prípade, že si Účastník neprevezme výhru do 1 mesiaca od vyžrebovania, výhra prepadá v prospech Organizátora a Účastník stráca nárok na výhru.
 4. Výhry sa zasielajú poštou po dohode s Organizátorom, alebo sa dajú prevziať osobne v OC RGB Javorina, taktiež po dohode s Organizátorom.
 5. Účastník sa môže do súťaže zapojiť s viacerými súťažnými bločkami.
 6. Výhercovi nárok na výhru zaniká v prípade:
 7. a) ak porušil akúkoľvek povinnosť určenú týmito Pravidlami súťaže;
 8. b) koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.);
 9. c) ak si výhru neprebral v stanovenej lehote, alebo dohodnutým spôsobom.

                              

Žrebovanie a výhry v súťaži

 1. Žrebovanie cien sa uskutoční 19.12.2020, organizátorom súťaže.

 

 1. Počas trvania súťaže, vždy každý týždeň v štvrtok, organizátor súťaže vyžrebuje štyroch výhercov nákupných poukážok v celkovej hodnote 90€, pričom si výhercovia rozdelia poukážky v hodnote 1 x 30€, 1 x 30€, 1 x 15€ a 1 x 15€.

 

Výhry v súťaži:

 

1.cena

1 x poukážka na nákup v hodnote 10€ od Exisport, 1 x kontaktný gril od predajne Planeo Elektro, 1 x balíček od DM Drogerie, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x poukaz v hodnote 50€ do Superzoo, poukážka na nákup v hodnote 10€ od RGB Javorina, 1 x poukaz v hodnote 10€ na nákup od predajne JYSK

 

2.cena

1 x poukážka na nákup v hodnote 10€ od Exisport, 1 x balíček od DM Drogerie, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x poukaz v hodnote 50€ do Superzoo, poukážka na nákup v hodnote 15€ od RGB Javorina, 1 x poukaz v hodnote 10€ na nákup od predajne JYSK, 1 x poukaz na nákup v hodnote 20€ od predajne Dual BP

 

3.cena

1 x poukážka na nákup v hodnote 10€ od Exisport, 1 x balíček od DM Drogerie, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x poukaz v hodnote 50€ do Superzoo, poukážka na nákup v hodnote 20€ od RGB Javorina, 1 x poukaz v hodnote 10€ na nákup od predajne JYSK

 

 

4.cena

1 x balíček od DM Drogerie, 1 x balíček od predajne Agrotrade, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, poukážka na nákup v hodnote 30€ od RGB Javorina, 1 x poukaz v hodnote 10€ na nákup od predajne JYSK, 1 x poukaz na nákup v hodnote 20€ od predajne Optika Martina,

 

 

5.cena

1 x balíček od DM Drogerie, 1 x balíček od predajne Agrotrade, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, poukážka na nákup v hodnote 50€ od RGB Javorina, 1 x poukaz v hodnote 10€ na nákup od predajne JYSK

 

Výhercovia:

Priebežné žrebovanie:

 

24.9.2020

 

30€ poukážka RGB Javorina – Jarmila B., Trenčín     

30€ poukážka RGB Javorina -  Ľuboš G., Nové Mesto n. Váhom 

15€ poukážka RGB Javorina – Ján P., Nové Mesto n. Váhom 

15€ poukážka RGB Javorina – Andrej T., Nové Mesto n. Váhom

 

1.10.2020

 

30€ poukážka RGB Javorina – Renata K., Nové Mesto n. Váhom 

30€ poukážka RGB Javorina -  Miriama M., Trenčín

15€ poukážka RGB Javorina – Martin Z., Nové Mesto n. Váhom

15€ poukážka RGB Javorina – Zuzana R., Nové Mesto n. Váhom

 

8.10.2020

 

30€ poukážka RGB Javorina –  Natália S., Nové Mesto n. Váhom                

30€ poukážka RGB Javorina -  Lenka O., Nové Mesto n. Váhom  

15€ poukážka RGB Javorina – Kristina B., Trenčín 

15€ poukážka RGB Javorina – Daniela S., Nové Mesto n. Váhom 

 

15.10.2020

 

30€ poukážka RGB Javorina – Soňa Z., Nové Mesto n. Váhom     

30€ poukážka RGB Javorina – Renáta M., Nové Mesto n. Váhom   

15€ poukážka RGB Javorina – Renáta K., Trenčín   

15€ poukážka RGB Javorina – Martina P., Nové Mesto n. Váhom

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Účastník súťaže výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že zaregistrovaním svojho nákupu pre účely súťaže na sutaz.rgbjavorina.sk, vypísaním zlosovacieho kupónu, alebo zaslaním súťažnej sms udeľuje Organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie Účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže a taktiež na marketingové účely.

 

 1. Účastník súťaže je oprávnený svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu: RGB Javorina, s. r. o., Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava.
 2. Účastník súťaže má taktiež: právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov. Účastník má aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
 3. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade jeho výhry budú osobné údaje uverejnené v rozsahu a spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách súťaže (bod 2 v časti ,,Žrebovanie a výhry v súťaži“) a taktiež môže byť na tento účel kontaktovaný Organizátorom súťaže, resp. jeho poverenými pracovníkmi.

Informácie o získavaných osobných údajoch 

a)Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je Organizátor súťaže.

 1. b) Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia Účastníkov súťaže v súvislosti s účasťou v súťaži a vyhodnocovaním výsledkov súťaže, ako aj evidencia Účastníkov na účely ich informovania o aktuálnych marketingových a propagačných akciách súvisiacich s OC RGB Javorina, resp. jeho jednotlivých prevádzok.
 2. c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutých osôb (Účastníkov súťaže) poskytnutý v zmysle týchto Pravidiel súťaže (časť ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“), ako aj oprávnený záujem Organizátora na zlepšovaní služieb poskytovaných zákazníkom OC RGB Javorina.
 3. d) Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov na vlastné účely, pričom môže poskytnúť osobné údaje svojim obchodným partnerom (príjemcovia a sprostredkovatelia), ktorí zabezpečujú pre Organizátora spracúvanie osobných údajov (vo forme správy a prevádzkovania softvérových riešení, príp. poskytovaním iných služieb). Osobné údaje Účastníkov sú spracúvané elektronicky prostredníctvom služby MailChimp (https://mailchimp.com/), ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na adresu Účastníka. Služba MailChimp je prevádzkovaná a zabezpečovaná treťou stranou mimo EÚ, konkrétne spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké, ktorá však zabezpečuje ochranu osobných údajov prostredníctvom certifikačného systému Privacy Shield https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Systém Privacy Shield zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov v zmysle rozhodnutia Európskej komisie (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/privacy-shield). 

 1. e) Osobné údaje Účastníkov budú v nevyhnutnej miere poskytnuté sprostredkovateľovi prevádzkovateľa, a to spoločnosti - HANT Development, a. s., so sídlom Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 47 800 011 (ďalej len ,,Sprostredkovateľ“), resp. osobám povereným Sprostredkovateľom.
 2. f) Zo strany Organizátora nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
 3. g) Organizátor uchováva osobné údaje po dobu trvania súťaže a 3 roky po jej ukončení, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov (bod 2 v časti ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“).

 

Spoločné ustanovenia

 1. Výhru v súťažiach zaistí Organizátor súťaže.
 2. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať. Nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti. Účastníci berú na vedomie, že vymáhanie výhry nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník možné.
 3.  Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry prevyšujúce hodnotu 350 € podliehajú zdaneniu.  
 4. Tieto Pravidlá súťaže sú uverejnené na webovej stránke Organizátora – www.rgbjavorina.sk, pričom môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s propagáciou súťaže.
 5. Účasť na súťaži je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

NÁKUPNÉ POUKÁŽKY RGB JAVORINA JE MOŽNÉ UPLATNIŤ JEDNORÁZOVO V JEDNEJ PREVÁDZKE OBCHODNÉHO CENTRA RGB JAVORINA. Z POUKÁŽOK SA NEVYDÁVA.

 

Riaditeľ obchodných centier
PhDr. Vincent Kupec
Mobil: 00421 911 999 560
vincent.kupec@rgbliptov.sk
Marketing koordinátor
Bc. Tomáš Agnet
Mobil: 00421 911 803 503
tomas.agnet@rgbliptov.sk
Obchodný manažér:
Branko Lapoš
Mobil: +421 905 668 769
branko.lapos@rgbliptov.sk
Retail manažér:
Ing. Miroslav Tullner
Mobil: +421 911 999 790
miroslav.tullner@rgbliptov.sk
Naše ďalšie centrá: www.rgbradvan.sk | www.rgbliptov.sk | © 2015 All rights reserved. Created by Polygrafia Gutenberg